Senat

Senat čine Rektor i dva prorektora, tri dekana fakulteta, po jedan predstavnik nastavnika fakulteta, po jedan predstavnik saradnika fakulteta i jedan predstavnik Rektorata.

Najmanje 15 % članova Senata su predstavnici studenata.

Senat Univerziteta odlučuje o svim akademskim pitanjima, posebice:

 • o pitanjima nastavne, znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti Univerziteta;
 • donosi statut Univerziteta uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća;
 • donosi etički kodeks, kojim se utvrđuju etička načela u visokom obrazovanju, objavljivanju znanstvenih rezultata, odnosu prema intelektualnom vlasništvu, odnosima između nastavnika i suradnika, drugih uposlenika i studenata, odnosu prema javnosti i sredstvima javnog informiranja i uopće o nastupanju ustanove, nastavnika, suradnika i studenata u pravnom prometu;
 • donosi opće akte sukladno Zakonu i ovom statutu;
 • donosi nastavne planove i nastavne programe svih ciklusa studija, na prijedlog znanstveno-nastavnog vijeća ustrojbene jedinice;
 • imenuje:

1. Rektora i
2. prorektore, na prijedlog Rektora

 • daje mišljenje Upravnom vijeću za donošenje pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
 • daje suglasnost za imenovanje dekana ustrojbene jedinice;
 • vrši izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja;
 • imenuje povjerenstva u postupku stjecanja doktorata znanosti na prijedlog vijeća ustrojbene jedinice;
 • dodjeljuje počasno zvanje “profesor emeritus“, te počasni doktor znanosti;
 • daje inicijativu Upravnom vijeću za osnivanje i ukidanje ustrojbenih jedinica Univerziteta;
 • imenuje stalna ili privremena tijela, radne skupine, skupine za praćenje i slično;
 • utvrđuje kriterije i rad tijela koja imenuje Senat;
 • odlučuje o korištenju sredstava u skladu sa statutom i
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom statutu.

Senat Univerziteta odlučuje o akademskim pitanjima na prijedlog stručnih tijela ustrojbenih jedinica, kao i drugih tijela Univerziteta i predstavničkih tijela studenata. Senat može ovlastiti druga stručna tijela Univerziteta za obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga u skladu sa Statutom.

Senat radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednica se održava najmanje jednom u tri mjeseca.