Konkurs za prijem nastavnog osoblja za akademsku 2024/2025 godinu

VIU

Na osnovu čl. 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i čl. 75. i 76. Statuta, Viktoria Internacionalnog Univerziteta, Mostar i Odluke Senata S-161/24 od 30.05.2024. godine, r a s p i s u j e:

Konkurs za prijem nastavnog osoblja za akademsku 2024/2025 godinu

Konkurs se raspisuje za prijem nastavnika u svim naučno – nastavnim zvanjima za naučne grane:

 1. ZNANSTVENO PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE:
 • fizika (bez zasnivanja radnog odnosa)                                                                   1 izvršilac  
 • kemija  (bez zasnivanja radnog odnosa)                                                               2 izvršioca  
 • biologija (bez zasnivanja radnog odnosa)                                                             1 izvršilac  

2. ZNANSTVENO PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, ZNANSTVENO POLJE:

 • temeljne medicinske znanosti ( zasnivanje radnog odnosa) 3 izvršioca
 • farmacija (bez zasnivanja radnog odnosa) 3 izvršioca
 • kozmetologija (bez zasnivanja radnog odnosa) 1 izvršilac

3. ZNANSTVENO PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE:

 • nutricionizam  (bez zasnivanja radnog odnosa)                                                     2 izvršioca 

4. ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE: EKONOMIJA

 • Znanstvena grana:Ekonomika poduzetništva (bez zasnivanja radnog odnosa)   1 Izvršilac
 • Znanstvena grana: Financije (bez zasnivanja radnog odnosa)                               1 Izvršilac
 • Znanstvena grana: Menadžment i organizacija (bez zasnivanja radnog odnosa) 2 Izvršioca
 • Znanstvena grana: Međunarodna ekonomija (bez zasnivanja radnog odnosa)  1 Izvršilac
 • Znanstvena grana: Opća ekonomija (zasnivanje radnog odnosa)                         1 Izvršilac
 • Znanstvena grana: Trgovina i turizam (bez zasnivanja radnog odnosa)               1 Izvršilac
 • Znanstvena grana: Poslovna informatika (bez zasnivanja radnog odnosa)         1 Izvršilac
 • Znanstvena grana: Ekonomska matematika i statistika (bez zasnivanja radnog odnosa)1 Izvršilac
 • Znanstvena grana: Marketing   (bez zasnivanja radnog odnosa)                            1 Izvršilac
 • Znanstvena grana: Računovodstvo (bez zasnivanja radnog odnosa)                1 Izvršilac

5. ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, ZNANSTVENO POLJE: PRAVO I    SIGURNOSNE STUDIJE

 • Znanstvena grana: Evropsko pravo: (bez zasnivanja radnog odnosa)          1 Izvršilac      
 • Znanstvena grana: Finansijsko pravo: (bez zasnivanja radnog odnosa)      1 Izvršilac      
 • Znanstvena grana: Krivično pravo  (bez zasnivanja radnog odnosa)            1 Izvršilac      
 • Znanstvena grana: Upravno pravo i uprava (zasnivanje radnog odnosa)    1 Izvršilac
 • Znanstvena grana: Ustavno  pravo (bez zasnivanja radnog odnosa)             1 Izvršilac
 • Znanstvena grana: Sigurnost   (bez zasnivanja radnog odnosa)                     5 Izvršilaca      

6. ZNANSTVENO PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI:

 • Informaciono i prometno inžinjerstvo (zasnivanje radnog odnosa)     1 Izvršilac
 • Cestovni promet i transport  (bez zasnivanja radnog odnosa)                     3 Izvršioca
 • Bezbjednost u prometu        (bez zasnivanja radnog odnosa)                       1 Izvršilac

5. SARADNICI  U SARADNIČKIM ZVANJIMA ASISTENT ILI VIŠI ASISTENT NA NAUČNE GRANE:

 • Menadžment i organizacija           (bez zasnivanja radnog odnosa)               1 Izvršilac
 • Ekonomika poduzetništva                   (bez zasnivanja radnog odnosa)               1 Izvršilac
 • Hemija                                             (bez zasnivanja radnog odnosa)               2 Izvršioca
 • Temeljne medicinske znanosti      (bez zasnivanja radnog odnosa)               1 Izvršilac
 • Farmacija                                       (bez zasnivanja radnog odnosa)                1 Izvršilac
 • Kozmetologija                                 (bez zasnivanja radnog odnosa)                 1 Izvršilac
 • Nutricionizam                                (bez zasnivanja radnog odnosa)                 1 Izvršilac

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Uz prijavu za izbor potrebno je dostaviti:

 • Biografija (curriculum vitae),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Kopiju identifikacijskog dokumenta (lična karta, pasoš i sl.),
 • Uvjerenje o prebivalištu,
 • Diplomu o stečenoj akademskoj tituli,
 • Odluku o izboru u znanstveno nastavno zvanje.

Prijavu na Konkurs kadndidat može dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

Viktoria Internacionalni Univerzitet

Zalik, bb 88 000 Mostar

sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS  ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA“. (NE OTVARAJ)

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

  

Prilog:

Konkurs za prijem nastavnog osoblja

Leave a Reply