Konkurs za prijem nastavnog osoblja za akademsku 2023/2024. godinu

VIU

Temeljem odredbi Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Službene novine HNK“ broj: 4/2012) i članova 75. i 76. Statuta, Viktoria Internacionalnog Univerziteta, Mostar temeljem odluke Senata S – 290/2023 od 18.10.2023. godine raspisuje

KONKURS

za prijem nastavnog osoblja

za akademsku 2023/2024. godinu

I.

1. Konkurs se raspisuje za prijem nastavnika u svim naučno-nastavnim zvanjima na naučne grane:

 • Fizika – 1 izvršilac/nastavnik
 • Hemija – 2 izvršioca/nastavnika
 • Biologija– 1 izvršilac/nastavnik
 • Temeljne medicinske znanosti – 1 izvršilac/nastavnik
 • Farmacija– 2 izvršioca/nastavnika
 • Kozmetologija – 1 izvršilac/nastavnik
 • Nutricionizam – 3 izvršioca/nastavnika
 • Ekonomika poduzetništva – 1 izvršilac/nastavnik
 • Finansije – 1 izvršilac/nastavnik
 • Menadžment i organizacija – 1 izvršilac/nastavnik 
 • Informaciono i prometno inžinjerstvo – 1 izvršilac/nastavnik
 • Cestovni promet i transport – 3 izvršioca/nastavnik
 • Bezbjednost u prometu – 1 izvršilac/nastavnik
 • Međunarodno javno pravo -1 izvršilac/nastavnik

2. Konkurs za prijem saradnika u saradničkim zvanjima asistent ili viši asistent na naučne grane:

– Hemija – 1 izvršilac/saradnik

– Temeljne medicinske znanosti – 1 izvršilac/saradnik

– Menadžment i organizacija – 1 izvršilac/saradnik

– Cestovni promet i transport – 1 izvršilac/saradnik

– Međunarodno javno pravo – 1 izvršilac/saradnik

II.

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Uz prijavu za izbor potrebno je dostaviti:

 1. Biografija (curriculum vitae),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Kopiju identifikacijskog dokumenta (lična karta, pasoš i sl.),
 4. Uvjerenje o prebivalištu,
 5. Diplomu o stečenoj akademskoj tituli,
 6. Odluku o izboru u znanstveno nastavno zvanje.

Pravo učestvovanja na konkursu, pod jednakim uslovima, imaju domaći i strani državljani.

III.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti na adresu Viktoria Internacionalni Univerzitet, Zalik b.b., 88000 Mostar, s naznakom „ZA KONKURS“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

Prema rezultatima Konkursa za upis studenata u akademskoj 2023/2024. godini odredit će se broj potrebnih nastavnika.

Poslodavac zadržava pravo u pogledu prijema zaposlenih i vrste ugovora o radu kandidata prijavljenih na Konkurs.


Prilog:
Konkurs za prijem nastavnog osoblja

Leave a Reply