Konkurs za izbor Generalnog sekretara na Victoria International University u Mostaru

VIU

Raspisuje se konkurs za izbor Generalnog sekretara na Victoria International University

Opći uvjeti konkursa:

 • da je kandidat državljanin BiH,
 • da je kandidat stariji od 18 godina,
 • da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova.

Posebni uvjeti konkursa:

 • VSS – diplomirani pravnik ili najmanje završen studij po Bolonjskom sistemu obrazovanja Bachelor/Bakalaureat prava – 240 ECTS,
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva,
 • poznavanje jednog stranog jezika – nivo B1,
 • poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti – dokazi o ispunjavanju uvjeta:

 • Prijava na konkurs,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Diploma o završenom stepenu obrazovanja,
 • Potvrda/uvjerenje o stečenom radnom iskustvu nakon stjecanja visoke stručne spreme,
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika – nivo B1 (certifikat ili potvrda),
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (certifikat ili potvrda).
 • Ljekarsko uvjerenje, nakon izvršenog izbora na poziciju Generalnog sekretara.

Potpisane prijave sa biografijom dostavljaju se neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu: Victoria International University, Ul. Zalik, bb, 88 000 Mostar.

Ostala dokumentacija, koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta konkursa može se dostaviti dolaskom na zakazani intervju.

Na koverti je potrebno naznačiti: Prijava na konkurs za izbor Generalnog sekretara – (NE OTVARATI).

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta:  www.viu.ba

Prilog:

Konkurs za izbor generalnog sekretara