ECTS

ECTS I BOLONJSKI PROCES

Jedan od osnovnih “alata” u izgradnji jedinstvenog prostora evropskog obrazovanja jeste ECTS – Evropski sistem prijenosa bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i profesora na nivou Evrope. ECTS je osmišljen kao jedinstveni sistem koji omogućuje lakšu prepoznatljivost i poređenje različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama Evrope. Sistem je zasnovan je na bodovima (kreditima) koji izražavaju opterećenje studenta u savladavanju određenog programa studija.

Drugim riječima, to je “faktor težine” nekog predmeta ili studija. Radi racionalizacije prostora studija u Evropi, dogovoreno je da je za jednu akademsku godinu potrebno sakupiti 60 ECTS bodova, odnosno 30 za semestar, to jest 20 za trimestar. Primjena ECTS-a, u univerzitetskoj praksi doprinosi većoj pokretljivosti studenata u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prijenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim institucijama, čime se stvaraju polazne pretpostavke kvalitetne međuuniverzitetske saradnje. ECTS nije samo to. On je i najbolji indikator profila studija kojeg je student završio, pa je tako i od velikog značaja za poslodavce. Credits (bodovi ili kreditne tačke) ključni su element ECTS-a. Bodovi (krediti) dodjeljuju se pojedinim kursevima, modulima i predmetima, kao i drugim oblicima savladavanja predviđenog programa studiranja kao što su projekti, seminari, studije, eksperimentalni radovi, ispiti, radovi na terenu, disertacije.

ECTS predstavlja kvantitativno mjerilo ukupno uloženog rada studenta u savladavanju predviđenog gradiva i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja određenog programa. ECTS je, prije svega, efikasan instrument za kreiranje transparentnosti programâ koje nude visokoobrazovne institucije i diplome koje izdaju. ECTS na lakši način povezuje institucije i tako širi mogućnost izbora za studente. Također, sistem obrazovnim institucijama olakšava priznavanje rezultata studenta u savladavanju odrenenog programa studija putem opšteprihvaćenih mjerila za njegovo vrednovanje.   

Time se obezbjeđuje jedinstven pristup u tumačenju nacionalnih sistema visokog obrazovanja u cijeloj Evropi. Danas ECTS ima i šire dimenzije u odnosu na period kada je on tek uspostavljen. Naime, on je i mjera akumulacije bodova (kredita), tako da ćete ga sresti i s oznakama ECTS (European Credit Transfer and Acumulation System). No, u osnovi opšta zamisao ECTS-a jeste omogućavanje fleksibilnosti i akumulacije bodova studentima, kako na svojoj obrazovnoj ustanovi, tako i u širem prostoru akademskog obrazovanja.

STUDIRANJE PREMA BOLONJSKOJ DEKLARACIJI

Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, koji je usklađen sa bolonjskom deklaracijom, na akademskim studijama postoje tri ciklusa: dodiplomske akademske studije (u trajanju od 3 i 4 godine) i postdiplomske akademske studije ( magistarski u trajanju od 2 i 1 godine i doktorski studij u trajanju od 3 godine). Ovdje se izuzimaju  studije farmacije 300 ECTS. Studijski programi Viktoria Internacionalnog univerziteta su zasnovani na evropskom sistemu za prenos i prikupljanje bodova (European Credits Transfer System – ECTS), odnosno, tzv. kreditni sistem studiranja. Osnovne karakteristike studiranja po bolonjskom procesu su: 

 • Sistem vrednovanja predmeta je izražen u ECTS bodovima,
 • Student u prosjeku radi 40 sati sedmično,
 • Ukupno opterećenje studenata sastoji se od pohađanja predavanja i vježbi, konsultacija, priprema za nastavu, seminarskih radova, projekata i završnih radova,
 • Opterečenje studenta u jednoj akademskoj godini je 60 ECTS-ova, odnosno 30 bodova u jednom semestru;
 • Jedan bod odgovara 25 sati rada studenta,
  • Bodovi se dodjeljuju svakoj nastavnoj komponenti studijskog programa (predmet, modul, studijski* program, diplomski rad itd.),
  • Studentu se bodovi za pojedini ispit dodjeljuju tek nakon što je taj ispit položio,
  • Bodovi nisu ocjene niti ih zamjenjuju.

TRAJANJE STUDIJA

 • I ciklus studija – završavanjem dodiplomskog studija student stiče 180 ili 240 ECTS-ova, odnosno studij traje 3 ili 4 akademske godine; Ovdje se izuzimaju studije farmacije 300 ECTS.
 • II ciklus studija – zajedno sa I ciklusom studija traje pet godina i student stiče 300 ECTS-ova (model 3 + 2 = 180 ECTS + dodatnih 120 ECTS i model 4 + 1 = 240 ECTS + dodatnih 60 ECTS);
 • III ciklus studija – traje 3 godine, odnosno zajedno sa prethodna dva ciklusa 8 godina i student stiče ukupno 480 ECTS-ova (model 3+2+3 = 180 ECTS + 120 ECTS + 180 ECTS i model 4+1+3= 240 ECTS + 60 ECTS + 180 ECTS). Ovdje se izuzimaju studij studije farmacije 300 ECTS, kao integrirani studij.